Екскурзии от София

Пътуващо училище Велико Търново – Арбанаси – Габрово - Етъра

Sofia1

Детайли

1 – ви ден Сборен пункт: двора на училището в 07:00 ч. Отпътуване от гр.София в 07:15 ч. по маршрут София – Велико Търново. Пристигане във гр. Велико Търново около 11:00 ч. Посещение на...

Екскурзия - Велинград „Плиоценски парк“ Дорково – Крепостта „Цепина“

Sofia2

Детайли

Сборен пункт: Дворът на Втора АЕГ в 07:15 часа. Пристигане в гр. Велинград към 11:00 часа. Настаняване в хотел „Витоша”** в стаи с 2 и 3 легла..

Eкскурзия до Италия

09.04 – 19.04.2020г.
photo-1514896856000-91cb6de818e0-min 1

Детайли

09.04 – 19.04.2020г.
1-ВИ ДЕН Отпътуване от София в 07:00 часа от ул. Оборище в участъка между площад „Ал. Невски“и бул.“ Васил Левски“ по маршрут: София - Белград - Загреб. Настаняване в хотел в Загреб. Нощувка.
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Страните се договариха пътуването да се осъщчестви с автобус/влак/самолет или друго превозно средство.
2. Цената на организираното пътуване се определя на ………
3. Цената по т. 2 включва:
Транспорт, екскурзовод, медицинска застраховка, изхранване (полу или пълен пансион), нощувка/и и допълнителни услуги.
3.1. Цената не включва:
Допълнителни или основни услуги, описани в офертата и съответния договор.
4. Определената в т. 2 цена се заплаща, както следва: в брой или по банков път на следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МЕЛИОРА ТУРС ООД
Банка ДСК
IBAN: BG30STSA93001528106316
BIC: STSABGSF
9300, гр. Добрич, България, Ул. „Велико Търново“ 71
МОЛ: Димитър Станиславов Станчев
5. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения договорената обща цена на пътуването подлежи на промяна при спазване на разпоредбите на чл. 88 от Закона за туризма, като промяната в цената следва да е икономически обоснована като се запазят интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6. . Стойността на пътуването е формирана на база определен брой ученици, упоменат в офертата. Пакетната цена се променя при желание за осъществяване на пътуването при по-малко участници, в срок не по-късно от 15 дни преди датата на отпътуване. При по-малък брой от първоначално определения такъв и отказ за промяна на пакетната цена, събраните до момента суми се възстановяват в пълен размер и пътуването не се провежда, без ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да носи отговорност и дължи неустойки и обезщетения за това.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи неустойка и обезщетение за това до 15 дни включително преди датата на отпътуване.
7.1. При отказване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора, от 14-я ден преди отпътуване, до датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съобразно срокове и процентите от общата сума на пътуването, изложени в раздел IV АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ. Обезщетението е според и е съразмерно на броя на учениците с платени вноски за участие в екскурзията.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да планира изпълнимо времетраене на пътуването за всеки ден от екскурзията през светлата част на денонощието и се задължава да проведе пътуването през светлата част на денонощието.
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за удължаване времето на пътуване извън светлата част на денонощието причинени от извънредни обстоятелства като: пътни задръствания, пътни инциденти, повреди на превозните средства, природни бедствия, както и други форсмажорни обстоятелства. Престоите се удостоверяват от записващите устройства на транспортните средства и се потвържават от ръководителите - преподаватели на учениците.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължението да проведе пътуването в съответствие с предварително обявената програма. В случай на неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи пропорционално обезщетение, но не по-голямо от обявената цена.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качеството на предлаганите услуги и има сключена задължителна застраховка „Отговорност на туроператора” по чл.97ал.1 от Закона за туризма с ЗД“ Евроинс“ АД, София, бул. Христофор Колумб 43, с номер на полицата: : 03700100003750 валидна до 02.03.2023 г.
3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължението да дава информация за изпълнението на настоящият договор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всеки етап от неговата реализация.
4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължението да осигури транспорта, нощувките и храната на преподавателите отговарящи за учениците. На 15 ученика се полага 1 придружаващ преподавател.
5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изплати командировъчни на преподавателите отговарящи за учениците.
6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да извърши промени в предварително обявените дати за провеждане на зеленото училище, както и на маршрута на пътуването, при форсмажорни обстоятелства като: природни бедствия, пожари, непредвидими аварии, стачки, административни разпореждания, или други независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обстоятелства.
7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изизсква пълно съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предварителната организация на пътуването и неговото провеждане.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква и получава пълна информация за изпълнението на настоящият договор на всеки етап от неговата реализация.
2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение, при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обявената предварителна програма.
3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ четливи списъци на учениците съдържащи трите имена и ЕГН, в срок най-късно 10 дни преди отпътуването. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неверни данни.
4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължението да внесе капаро в размер 20% от стойността в срок най-късно 10 дни преди осъществяване на пътуването, както и да внесе цялата сума в срок най-малко 7 дни преди отпътуване.
5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при предварителната организация на пътуването и по време на неговото провеждане. Преподавателите имат задължението да организират свободното време на учениците и съблюдават за спазване правилника за вътрешния ред на училището.

ІV. АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ

1.Анулиране на пътуването се извършва като родителите или ръководството на училището писмено уведомят фирмата за невъзможността даден ученик да пътува.
1.1.При отказ до 14 дни от датата на отпътуване на ученика се връщат капарираната сума.
1.2.При отказа до 7 дни от датата на пътуване на ученика се удържат 50% от цялата сума.
1.3.При отказ под 7 дни от датата на отпътуване се удържат 100% от сумата.

V.РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

1.Рекламациите се правят в писмен вид на място пред представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или в 7 дневен срок след завръщане в офиса на фирмата.
2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговори писмено в 15 дневен срок от датата на направената рекламация.
3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото провеждане на предлаганата услуга.
4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за загубени или откраднати документи или ценности, за нарушение на обществения ред и законите от страна на преподавателите и учениците. Евентуално нанесени щети от страна на учениците на автобуса, влака, хотела или трети лица, се възстановяват от виновните на място. При невъзможност се съставя протокол за извършената щета и заплащането от извършителя става в едноседмичен срок от датата на завръщането.

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.По време на пътуването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ могат да се споразумеят за промяна в реда на провеждане на програмата, при положение, че не се нарушава съдържанието й.
2.Страните по настоящия договор ще решават споровете възникнали относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, по реда на Гражданско – процесуалния кодекс.
За неуредени въпроси по настоящия договор се предлагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.
Настоящия договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.